top of page

pirkimo taisyklės

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Noras Oil elektroninės parduotuvės (e-parduotuvės), esančios adresu norasoil.com, taisyklės, toliau– Taisyklės, yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas – sudarė užsakymo, kurį Pirkėjas pateikė elektroninėje parduotuvėje Noras Oils, pagrindu.

2. Sąvokos:

Noras Oil arba  Noras Oil e-parduotuvė – tai elektroninė parduotuvė norasoil.com, kurią Pirkėjas naudoja savo užsakymams pateikti ir kurios savininkė yra UAB „PNK Oil“, juridinio asmens kodas 304604563, buveinės adresas: Svajonės g. 15, LT-94101 Klaipėda, vykdydama savo ūkinę veiklą Pirkėjui siūlo ir parduoda prekes pagal Taisykles.
Pardavėjas – UAB „PNK Oil“, juridinio asmens kodas 304604563, buveinės adresas: Svajonės g. 15, LT-94101 Klaipėda.
Pirkėjas – asmuo, perkantis Noras Oil e-parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Noras Oil e-parduotuvės paslaugomis. Pirkti Noras Oil e-parduotuvėje turi teisę tik visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę Noras Oil e-parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka. 
Pristatymas – tai Pirkėjo užsakytų prekių pristatymas Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu, kuris patenka į nustatytą pristatymo zoną vietovėse, kurios nurodytos Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Pristatymas“.


3. Minimali užsakymo suma yra 10 EUR, mažesnės kainos užsakymų neleidžiama pateikti.

4. Nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – nuotolinė sutartis arba pirkimo – pardavimo sutartis) laikoma sudaryta, kai Pirkėjas iš Pardavėjo Noras Oil e-parduotuvėje pateiktų pasiūlymų suformuoja prekių užsakymą, pasirenka apmokėjimo būdą, nurodo pristatymo adresą, pateikia reikalingus Pirkėjo duomenis, ar kitas Pirkėjo ypatybes, kai tą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Pirkėjas patvirtina užsakymą. Sutartis galioja iki sutarties įvykdymo arba jos nutraukimo Taisyklių ar teisės norminių aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį.

5. Taisyklės yra šalis įpareigojantis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles, ar išdėstyti Taisykles nauja redakcija, ar Taisykles panaikinti. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo Noras Oil puslapyje metu ir turės iš naujo valią dėl Taisyklių patvirtinimo ar nepatvirtinimo (nepatvirtinimo atveju Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymo). Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo.

 

7. Ši Taisyklių redakcija galioja nuo 2023 m. liepos  3d. ir ji pakeičia visas ankstesnes taisyklių redakcijas, kurios galiojo užsakymų Noras Oil e-parduotuvėje atžvilgiu.

8. Noras Oil e-parduotuvėje užsakymai vykdomi tik vietovėse, kurios nurodytos Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Pristatymas“.

9. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jas suprato ir su jomis sutinka (sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su Noras Oil taisyklėmis ir su jomis sutinku“). Kol Pirkėjas nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Pirkėjui neleidžiama pateikti užsakymų elektroninėje parduotuvėje norasoil.com

10. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos ar užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „KONTAKTAI“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11. Noras Oil turi teisę laikotarpiu iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Noras Oil e-parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Noras Oil e-parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Noras Oil e-parduotuvės ar Noras Oil vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui. Konkrečią priemonę Noras Oil parenka savo nuožiūra, vadovaudamasis proporcingumo principu.

12. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Noras Oil turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Noras Oil. Noras Oil sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

13. Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba iš viso nutraukti Noras Oil e-parduotuvės veiklą, pranešęs apie tai Noras Oil e-parduotuvėje viešai. Užsakymai, pateikti iki Noras Oil e-parduotuvės veiklos sustabdymo/ nutraukimo, baigiami įvykdyti pagal šias Taisykles.

II. PIRKĖJO REGISTRACIJA IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

14. Pirkėjas gali naudotis Noras Oil e-parduotuvės paslaugomis ir savo užsakymą pateikti kaip:

Svečias (pirkėjas be paskyros). Tokiu atveju prieš pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti tokią informaciją: vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobilaus telefono numerį ir adresą, jei Pirkėjas pasirenka pristatymą nurodytu adresu. 

Registruotas pirkėjas. Tokiu atveju Pirkėjas Noras Oil e-parduotuvėje turi susikurti Pirkėjo paskyrą naudodamas el. paštą, mobiliojo telefono numerį ir slaptažodį. Jei Pirkėjas pasirenka, kad užsakymas būtų pristatytas konkrečiu adresu, šis adresas turi būti išsaugotas Pirkėjo paskyroje, kad jį būtų galima naudoti būsimiems užsakymams. Norint sukurti Pirkėjo paskyrą, būtina pateikti papildomą informaciją, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, bei pažymėti komunikacijos nustatymus. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.


15. Pirkėjas atsako už tai, kad būtų pateikta tiksli ir teisinga bei išsami informacija. Po registracijos visa atsakomybė už tai, kad Pirkėjo slaptažodis nebūtų atskleistas trečiosioms šalims, tenka Pirkėjui. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Už visus veiksmus, kurie buvo įvykdyti naudojantis Pirkėjo paskyra, visa atsakomybė tenka pačiam Pirkėjui. Jei Pirkėjo paskyra naudojasi kitas asmuo, Noras Oil laikys, kad ja naudojasi Pirkėjas, išskyrus atvejus, jei naudojimąsi Pirkėjo paskyra prieinamu trečiajam asmeniui padarė Pardavėjas. Praradęs prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenis, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Noras Oil, paskambindamas Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytu telefonu arba nusiųsdamas pranešimą toje pačioje kontaktų skiltyje nurodytu el. pašto adresu.

16. Pasirinkdamas komunikacijos nustatymus, Pirkėjas pasirenka, ar pageidauja iš Noras Oil gauti pranešimus ir naudingus pasiūlymus Pirkėjui. Pirkėjas gali pats pasirinkti komunikacijos kanalus, kuriais Noras Oil siųstų jam pranešimus arba pasiūlymus. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka, kad nori gauti pranešimus ir pasiūlymus, tai reiškia, kad Pirkėjas sutinka, jog Noras Oil jam siųstų pranešimus ir pasiūlymus Pirkėjo pasirinktais komunikacijos kanalais.

17. Jei Pirkėjas nebepageidauja gauti pranešimų ir pasiūlymų, jis gali pakeisti pranešimų nustatymus savojoje Pirkėjo paskyroje.

18. Pranešimai apie užsakymo įvykdymą ir paskyros užregistravimą (pavyzdžiui, apie užsakymo patvirtinimą, paskyros registracijos patvirtinimą, sąskaitą-faktūrą, užsakymo atšaukimą) Pirkėjui bus siunčiami ir tuo atveju, jei paskyros nustatymuose Pirkėjas pasirinko, kad nepageidauja gauti pranešimų, nes paminėti pranešimai yra būtini, siekiant įvykdyti užsakymus ir pranešti Pirkėjui apie užsakymo statusą.

19. Noras Oil turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Noras Oil, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Noras Oil veiklos planavimui ir analizei. Pirkėjo asmens duomenys naudojami tam, kad būtų galima nustatyti Pirkėjo ir prekių gavėjo tapatybę, pateikti ir pristatyti užsakymą, parengti sąskaitą-faktūrą, grąžinti sumokėtus pinigus už grąžintas prekes ir permokėtą sumą, administruoti finansines ir kitas iš Taisyklių ir nuotolinės sutarties kylančias prievoles bei užtikrinti kitas Noras Oil e-parduotuvėje suteiktas paslaugas. Noras Oil taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Noras Oil veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti, tik gavus Pirkėjo sutikimą (t.y. pažymėjus varnelę prie teiginio „Sutinku gauti Noras Oil rinkodaros pranešimus, esu aiškiai informuota(s) apie teisę nesutikti, teisę bet kada atšaukti savo sutikimą“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus. Duomenys apie Noras Oil e-parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Noras Oil privatumo politikoje, skelbiamoje Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Privatumo politika“.

20. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

 

 III. PIRKĖJO TEISĖS

21. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ASSORTI e-parduotuvėje šių Taisyklių nustatytomis sąlygomis ir konkretaus pirkimo metu Noras Oil e-parduotuvėje taikomomis pardavimo sąlygomis.

22. Pirkėjas – vartotojas (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalį, vartotojas– fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis), turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, išskyrus tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus Taisyklių 23 punkte numatytas išimtis.

23. Pirkėjo – vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims:

paslaugų sutartims, pagal kurias paslaugos Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį;
sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos.


24. Taisyklių 22 punkte nurodytas nuotolinės sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas – vartotojas ar Pirkėjo – vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: a) jeigu vartotojas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; b) jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; c) jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią vartotojas ar vartotojo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

25. Pirkėjas – vartotojas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: a) pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą. Šią formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija; arba b) pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

26. Prekės grąžinamos Noras Oil iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Dėl prekių grąžinimo kreiptis Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

27. Grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Noras Oil turi teisę nepriimti prekės ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų. Prekė bus laikoma tinkamai supakuota, jei prekė bus grąžinama nesugadintoje pakuotėje, kurioje prekė buvo ją perduodant Pirkėjui.

28. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas ir grąžintas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos.

29. Grąžinant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas tų prekių pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Noras Oil Pirkėjui mokamomis sumomis.

30. Kiti Pirkėjai (juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys verslininkai) sudarytos sutarties gali atsisakyti teisės norminių aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

IV. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

31. Pirkėjas, naudodamasis Noras Oil e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

32. Pirkėjas privalo šių Taisyklių nustatyta tvarka priimti prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pirkėjas už prekes privalo sumokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

33. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

34. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų.

35. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu  atsisako priimti prekes, kurias perkant galioja teisė atsisakyti pirkimo pardavimo sutarties (išimtys nurodytos Taisyklių 23 punkte), laikoma, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties ir Pirkėjas privalo prekes grąžinti Pardavėjui Taisyklių III skyriaus numatyta tvarka.

 

V. UŽSAKYMO VYKDYMAS

36. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes bankiniu pavedimu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) dienas nuo užsakymo pateikimo momento.

37. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės puslapyje „Pristatymas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Noras Oil pasilieka teisę pristatymo mokesčio netaikyti, jei užsakymo suma siekia ir viršija Noras Oil vienašališkai nustatytą tam tikrą užsakymo sumą.

38. Prekių pristatymo mokestis į minimalią užsakymo sumą nėra įskaitomas.

39. Pardavėjas dės pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekių, pristatyti mažesnį prekių kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Jei Pirkėjo netenkina pristatytas ne visos apimties ar ne to komplektiškumo užsakymas, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties, raštu apie tai pranešęs Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną ir Pardavėjui iki įspėjimo termino suėjimo Pirkėjo nurodyto sutartinio pažeidimo neištaisius. Prekių ir pinigų už prekes grąžinimas vykdomas Taisyklių III skyriuje numatyta tvarka.

40. Jeigu Pardavėjo parinktos panašios prekės kaina yra mažesnė nei Pirkėjas yra sumokėjęs, sumokėtos ir faktinės kainos skirtumas sumokamas į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pristatymo. Jeigu panašios prekės kaina yra didesnė, Pirkėjui nebereikės papildomai primokėti.

42. Jeigu Pirkėjo netenkina Pardavėjo parinkta panaši prekė, jis gali šią prekę grąžinti prekes pristačiusiam Pardavėjui siuntos pristatymo metu. Grąžinimo faktas pažymimas sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai).

43. Jei Pirkėjas už prekes yra apmokėjęs jų užsakymo metu, pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, taip pat už siuntos pristatymo metu Pirkėjo grąžintas panašias prekes sumokami į Pirkėjo sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas.

44. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Noras Oil e-parduotuvės sistemoje Pirkėjo užregistruotu adresu.

45. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.

46. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo ar bet kurias kitas viešąsias įstaigas, kitas negyvenamosios paskirties patalpas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.

 

47. Tuo atveju, kai Pirkėjo Noras Oil e-parduotuvės sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba reikiamo amžiaus sulaukusiam asmeniui (kai pristatomos alkoholio prekės), o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

48. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas registruodamasis Noras Oil e-parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą, Pirkėjas arba prekes priimantis asmuo nėra sukakęs reikiamo amžiaus ir/ar neatitinka kitų reikalavimų (kai Pardavėjas turi įsitikinti prekes priimančio asmens amžiumi pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles, perduoti alkoholio prekes blaiviam asmeniui ir pan.)), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nutraukta Pardavėjui užfiksavus, kad prekių neįmanoma pristatyti dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), tokiu atveju iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo ir pakavimo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

49. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui Pardavėjo nurodytu laiku (laiko ribose). Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Jei prekių pristatymo atidėjimo suderinti su Pirkėju nepavyksta ir prekių pristatymą Pardavėjas uždelsia ilgiau kaip 1 (vieną) darbo dieną, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo– pardavimo sutarties, raštu apie tai pranešęs Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ne mažiau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną ir Pardavėjui iki įspėjimo termino suėjimo Pirkėjo nurodyto sutartinio pažeidimo neištaisius. Prekių ir pinigų už prekes grąžinimas vykdomas Taisyklių III skyriuje numatyta tvarka. Jei tarp Pirkėjo užsakomų prekių yra alkoholinių gėrimų, visos prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val., sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).

50. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

51. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, išorinę prekių išvaizdą ir komplektiškumą. Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pretenzijos dėl maisto ir ne maisto prekių kiekio, išorinės prekių išvaizdos ir komplektiškumo bei kitų iškart vizualiai matomų prekės trūkumų gali būti pateiktos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo prekių gavimo dienos Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, o kitos pretenzijos dėl prekių kokybės pareiškiamos per teisės aktų nustatytą ar prekių gamintojo papildomai suteiktą garantinį terminą.

52. Prekės po siuntos patikrinimo Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba Pardavėja (ar jo įgaliotas asmuo), Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (įskaitant ir elektroniniame dokumente), prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir pakavimo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

53. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo– priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

 VI. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

59. Prekių kainos Noras Oil e-parduotuvėje yra nurodytos eurais (EUR). Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

60. Jei užsakymo pateikimo metu produkto kaina Noras Oil e-parduotuvėje ir Noras Oil fizinėje parduotuvėje skiriasi, taikoma Noras Oil e-parduotuvės kaina. Jei produkto kaina Noras Oil e-parduotuvėje  ir ant produkto pakuotės nurodyta kaina skiriasi, taikoma Noras Oil e-parduotuvės  kaina. Akcijos ir kitos rinkodaros kampanijos Noras Oil e-parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse, kurios prekiauja mūsų produkcija, gali skirtis.

61. Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti Noras Oil e-parduotuvėje  mokėjimo metodų meniu (Noras Oil e-parduotuvės interneto svetainės skiltis „Atsiskaitymas“. Sumokėti už prekes būtina iki prekių perdavimo - priėmimo.

 

VII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

62. Prekei taikomas tos prekės gamintojo nustatytas garantinis terminas, tačiau bet kuriuo atveju ne trumpesnis kaip garantija pagal įstatymą. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas garantijoje nustatytomis sąlygomis. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, o kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

63. Kiekvienos Noras Oil parduodamos prekės pagrindinės savybės nurodomos prie tos prekės esančiame prekės aprašyme.

64. Pardavėjas neatsako už tai, kad Noras Oil e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų nuo Noras Oil nepriklausančių techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

65. Tuo atveju, kai tam tikroms prekių rūšims papildoma daiktų kokybės garantija nesuteikiama, galioja prekių kokybės garantija pagal įstatymą.

66. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems garantiniams terminams prekės Noras Oil e-parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.

67. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Noras Oil e-parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

69. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

70. Kilus žalai, kaltoji šalis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atlygina nukentėjusiajai šaliai pagrįstus nuostolius.

71. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

72. Kiekvienas Pirkėjas – vartotojas turi galimybę spręsti su Noras Oil iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Noras Oil bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Noras Oil neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilnius, Vilniaus g. 25, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse, ar užpildyti prašymo formą Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr), Europos Komisijos sukurtą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo (AGS) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo).

bottom of page